Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady buď:

  • poštou
  • osobně na podatelnu Rady
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Řešení všech uvedených situací vychází ze zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí Rady je možno podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Pokutu do výše 10 milionů Kč Rada uloží tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  http://portal.gov.cz