Sazebník úhrad

v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím stanovuje tento sazebník úhrad za poskytování informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je oprávněna podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.

Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

  1. 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A 4 nebo kopie,
    3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4,
    3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3,
    4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 3,
  2. 30 Kč za 1 ks nenahraného CD/DVD
  3. Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300,00 Kč za každou započatou hodinu práce odborného referenta.
  4. náklady na poštovní služby uplatňované podle ceníku České pošty, s.p.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách Rady se výše úhrady určí ve výši ceny za jejich výtisk, případně ve výši výrobních nákladů na výtisk.

Nepřesáhnou-li úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 50 Kč, Rada je zpravidla poskytne zdarma.

Bankovní spojení pro tyto účely č.ú. 19-19223001/0710, variabilní symbol 45251002