Žádost o plnění dluhu ve splátkách

Subjekt (dlužník), kterému vznikne dluh vůči ČR – Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“), a to v důsledku uložení pokuty nebo paušální částky nákladů řízení, může volnou formou podat písemnou Žádost o plnění dosud nesplatného dluhu ve splátkách (vzor Žádosti zde).

V souladu se zákonem lze plnění ve splátkách sjednat pouze výjimečně, pokud dlužník předem prokáže schopnost svůj dluh včas splnit a nebude ani z jiných okolností zřejmé, že splnění dluhu je tímto ujednáním ohroženo.

Přijetí Žádosti je zpoplatněno. Výše částky se řídí platným zněním přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – Sazebník, Část I, Položka 1, odst. 1 - Přijetí žádosti nebo návrhu, písm. d).

V případě, že Rada žádost schválí, bude s dlužníkem uzavřena Dohoda o splátkách dosud nesplatného dluhu, znění viz zde.

Plnění splatného dluhu ve splátkách je možné dle zákona dohodnout jen ze závažných důvodů. Součástí plnění jsou zákonné úroky z prodlení (vzor Žádosti zde).

Přijetí žádosti je zpoplatněno. Výše částky se řídí platným zněním přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – Sazebník, Část I, Položka 1, odst. 1 - Přijetí žádosti nebo návrhu, písm. d).

V případě, že Rada žádost schválí, bude s dlužníkem uzavřena Dohoda o splátkách splatného dluhu, znění viz zde.

Je třeba zdůraznit, že na uzavření dohody není právní nárok. S ohledem na Stanovisko č. 3/2021 k dohodě o splátkách (§ 31 zákona o majetku státu) podle právního stavu ke dni 1. 8. 2021, které vypracoval odbor 72 ministerstva financí – Státní majetek, je Rada, jako příslušná organizační složka státu, povinna se při posuzování žádostí řídit § 31 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZMS“).