e-podatelna
Elektronická adresa: podatelna[zavináč]rrtv[tečka]gov[tečka]cz

Možnosti elektronického podání

 • 1. Prostřednictvím formuláře ePodání „odkaz“
 • 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna[zavináč]rrtv[tečka]gov[tečka]cz
 • 3. Prostřednictvím datové schránky (ID 2fjadja)
 • 4. Na technickém nosiči dat (CD/DVD/BD/externí SSD/HDD) do sídla RRTV

Požadavky na elektronická podání

 • Přípustné formáty elektronického podání jsou PDF, DOC/X, XLS/X, PPT/X, TXT, RTF, ODT, ODS, ODP, ZFO, ISDOC/X, JPG, JFIF, PNG, TIF/TIFF, GIF, MPEG1-TS, MPEG2-TS, MPEG4-TS, HEVC-TS, WAV, MP3, AAC.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 100 MB.


Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa: 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Páte:k 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis je založený na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Pro příjem podání v RRTV se jedná o certifikáty certifikačních autorit, kterým byla udělena akreditace pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb:


Pravidla potvrzování doručení elektronických podání

O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele e-mailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání, pokud z přijatého elektronického podání lze zjistit elektronickou adresu odesílatele. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny.


Potvrzení přijetí elektronického podání:

Vzor potvrzení přijatého elektronického podání:

Elektronické podání bylo doručeno elektronické podatelně RRTV dne: DD/MM/RRRR v HH/MM/SS
Identifikační údaje podání:
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance:
Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance RRTV:


Zásady pro elektronické podání uvedené v právních předpisech, podle kterých je možné vůči RRTV činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

 • a) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Podání učiněné elektronicky musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).
  • Pokud podání učiněné v elektronické podobě není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.).
  • Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se jím navrhuje (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
 • b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • Podání ve věcech poplatků musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 21 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 21 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb.).
  • Pokud podání není podepsáno uvedeným elektronickým podpisem, musí být do 3 dnů opakováno písemně nebo ústně do protokolu (§ 21 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb.).
 • c) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a rovněž elektronická adresa žadatele (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.).


Tato žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Elektronická podání zaslaná RRTV, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Další informace lze získat v metodice Ministerstva vnitra pro Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu.