Statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se usnesla v souladu s ustanovením § 5, odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů takto:

Článek 1: Úvodní ustanovení
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je ústřední správní úřad pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání, audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek, zřízený zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o vysílání). Rada rozhoduje nezávisle, nestranně a transparentně, v souladu s cíli příslušné právní úpravy, jimiž jsou zejména pluralita médií, kulturní a jazyková rozmanitost, ochrana spotřebitele, přístupnost vysílání pro osoby se zdravotními postižením, zákaz diskriminace, řádné fungování vnitřního trhu a podpora spravedlivé hospodářské soutěže. Sídlem Rady je Praha.

Článek 2: Členové Rady
Radu tvoří 13 členů, kteří jsou jmenováni v souladu se zákonem o vysílání. Členové Rady vykonávají své funkce nezávisle a nestranně. Nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch a od kohokoli přijímat pokyny a instrukce. Členové ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani neplacené funkce v orgánech společností, které podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků audiovize a reklamy. Člen Rady je pro řádný výkon své činnosti oprávněn používat pracovní pomůcky, které mu zajistí Úřad Rady, má nárok na úhradu přiměřených nákladů spojených s výkonem své funkce daných vnitřním předpisem a má nárok na ubytování při činnosti ve prospěch Rady mimo své trvalé bydliště.

Pro cestovní náhrady členů Rady se přiměřeně použije zákoník práce. Za místo výkonu práce se pro tyto účely považuje trvalé bydliště člena Rady, neurčí-li člen Rady místo výkonu své činnosti jinak.

Článek 3: Předseda a místopředsedové Rady
Rada volí ze svých členů předsedu a tři místopředsedy. Předseda Rady řídí její činnost a jedná jejím jménem. Předseda pověřuje některého z místopředsedů Rady svým zastupováním po dobu, kdy sám nevykonává funkci.

Článek 4: Úřad Rady
Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady zajišťuje Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Úřad Rady“) v souladu organizačním řádem Úřadu Rady. Úřad Rady je orgánem Rady a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady. Cílem a účelem činnosti Úřadu Rady je umožnit co nejefektivnější práci Rady, a to zejména jako správního úřadu se zákonem stanovenými povinnostmi.

Článek 5: Zaměstnanci Úřadu Rady
V čele Úřadu Rady je vedoucí Úřadu Rady, kterého jmenuje a odvolává Rada; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu s celostátní působností. Vedoucí Úřadu Rady se považuje za samostatný stupeň představeného a je podřízen předsedovi Rady. Člen Rady nemůže být zaměstnancem Úřadu Rady.

Článek 6: Další orgány
Rada si může zřídit poradní orgány k řešení problémů patřících do působnosti Rady, jakož i k projednání podnětů a stížností.

Článek 7: Hospodaření a rozpočet
Rada hospodaří s vlastním rozpočtem a kontroluje své hospodaření v souladu s příslušnými právními předpisy. Rada schvaluje svůj rozpočet do dvou měsíců od účinnosti zákona o státním rozpočtu.

Článek 8: Další dokumenty
Rada vydává statut a jednací řád Rady. Schválení Radou podléhá kromě toho také výroční zpráva o činnosti Rady a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

Článek 9: Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. srpna 2004.

Toto usnesení nabývá účinnosti dne 21. listopadu 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání