Oznámení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává z pozice správce: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, sídlem Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, IČO 45251002 (dále jen „Rada“)

Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány

Pokud s námi chcete komunikovat, potřebujeme znát Vaše osobní údaje za účelem odpovědi na Vaše dotazy, podněty či stížnosti. Jedná se především o:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu nebo číslo mobilního telefonu)
Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také z jiného důvodu. Můžete být náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:
 • S Vámi mohli uzavřít smlouvu a plnit tak naše závazky ujednané ve smlouvě;
 • Zajistili ochranu majetku naší organizace;
 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální.
Rada klade důraz na shromažďování minimálního množství informací, které by nám umožnily se Vaší žádostí zabývat. Vždy uvádíme, zda je poskytování těchto informací dobrovolné nebo povinné. Pro přístup k https://www.rrtv.cz zásadně nepožadujeme registraci.

Charakter činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nevyžaduje zpracování citlivých osobních údajů. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovanými prostředky.

2. Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě níže uvedených zákonných podmínek:

 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;
 • Výkon veřejné moci, kterým jsme ze zákona pověřeni;
 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;
 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů;

3. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení EU 2016/679 (GDPR) máte právo:

 • Požadovat přístup k osobním údajům (informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo kopie těchto údajů);
 • Požadovat aktualizaci či opravu svých osobních údajů;
 • Požadovat předání Vašich osobních údajů jinému správci ve strojově čitelném formátu;
 • Požadovat odstranění Vašich osobních údajů z našich systémů;
 • Požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vznést námitku vůči zpracování.
a to zasláním e-mailu či vyplněného formuláře na podatelna[zavináč]rrtv[tečka]gov[tečka]cz. Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.

Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

4. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s naším interním služebním předpisem upravujícím délku skartačních lhůt.

5. Sdílení osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů jsou výhradně zaměstnanci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

 • pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů;
 • pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy);
 • abychom mohli plnit povinnosti ujednané ve smlouvě s Vámi;
 • váš souhlas s předáním Vašich osobních údajů třetí straně.

Přenos údajů mimo Českou republiku
Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

6. Zabezpečení údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Zavedli jsme proto obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

7. Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec[zavináč]rrtv[tečka]cz.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

8. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si, prosím, čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

9. Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na https://www.rrtv.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení https://www.rrtv.cz.

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele.

Prostřednictvím https://www.rrtv.czshromažďujeme také další informace, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací službu Google Analytics a je na Vás, zdali se rozhodnete pro odhlášení svých souborů cookie na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. I přes zablokování souborů cookies pro tyto webové stránky se Vám naše webové stránky zobrazí bez omezení ve standardním formátu.

Obecné informace ohledně cookies naleznete zde