Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Postupy, které musí povinný subjekt Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dodržovat při vyřizování podání nebo podnětů, jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy v podobě seznamu postupů, které orgán veřejné moci poskytuje vůči veřejnosti, a to především v kategorii Kultura a média / Rozhlas a televize
https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/kultura-a-media-KAT-402/televize-a-rozhlas-KAT-446

Upozorňujeme, že další postupy mohou být zařazeny i v jiných, zde neuvedených kategoriích Portálu, např. v kategorii Doklady a oprávnění.ŽÁDOST O INFORMACE
Svobodný přístup k informacím poskytovaných Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon stanovuje RRTV povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
Nejčastější dotazy vztahující se ke kompetencím RRTV jsou k dispozici v sekci Otázky a odpovědi.
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

KDO

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace.
V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

JAK

Možné způsoby zaslání žádosti:
 • osobně v budově Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 v úředních hodinách
 • telefonicky na čísle 274 813 830
 • prostřednictvím písemné žádosti adresované Radě, a to:
  • na adresu Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2
  • na adresu ePodatelny podatelna@rrtv.gov.cz
  • prostřednictvím datových schránek (ID DS: 2fjadja)
Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné). Vaši žádost můžete podat prostřednictvím webového formuláře.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé:
 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve Rada žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Rada žádost odloží.

NÁKLADY

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadatel hradí náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli, a to ve výši:
 • 2 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4
 • 3 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4
 • 3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3
 • 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3
 • 30 Kč za 1 ks nenahraného CD/DVD
Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance Úřadu Rady. Náklady na poštovní služby jsou uplatňovány dle ceníku České pošty, s.p.
Sazebník úhrad v plném znění je k dispozici zde

LHŮTY

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti
O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti RRTV, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud RRTV odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O podané stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému RRTV předloží stížnost spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost došla.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat žalobu k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Při soudním přezkumu rozhodnutí soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

DALŠÍ INFORMACE

Informace na základě žádosti se poskytuje v českém jazyce.

Právní úprava
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Sankce nejsou stanoveny.