JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ


Úplné znění po přijetí změny čl. 3, účinné od 1. října 2007, změny čl. 7, účinné od 10. ledna 2008, změny čl. 2 odst. 5, účinné od 22. ledna 2008, změn čl. 3 odst. 1 a 2, čl. 4 odst. 3, 9 a 10, čl. 6 odst. 1, 2, 3, 6 a 11, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a 5, účinných od 1. září 2010, změny čl. 4 odst. 6, účinné od 17. prosince 2013, změn čl. 2 odst. 6 a čl. 3 odst. 2, účinných od 2. června 2015, změny čl. 4 odst. 9, účinné od 1. července 2015, změn čl. 10 odst. 2 a čl. 4 odst. 6, účinných od 6. listopadu 2018, změn čl. 4 odst. 3 a 9 a nového čl. 7a, účinných od 7. dubna 2020, změny čl. 7 odst. 3, účinné od 5. května 2020, změny čl. 2 odst. 3, účinné od 8. června 2021 a změny čl. 2 odst. 1, účinné od 14. června 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se usnesla v souladu s ustanovením § 5 písmeno l zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů takto:

Článek 1: Základní ustanovení
 1. Jednací řád Rady upravuje podrobnosti činnosti Rady a její organizace, a to zejména jednání Rady navenek, přípravu, průběh a záznam zasedání Rady, hlasování a volbu v rámci Rady, postavení předsedy, místopředsedů a Členů Rady, zveřejňování rozhodnutí Rady a rozdílných stanovisek členů Rady.
Článek 2: Předseda a místopředsedové Rady
 1. Rada volí ze svých členů předsedu a tři místopředsedy na dvouleté volební období. Předseda řídí činnost Rady a jedná jejím jménem. Po dobu, kdy předseda nevykonává funkci z důvodů uvedených v ustanovení § 9 odst. 3 a 4 zákona o vysílání, jej zastupuje jím pověřený místopředseda.
 2. Jménem Rady jedná předseda. Po dobu, kdy předseda nevykonává funkci, jej zastupuje jim pověřený místopředseda Rady. V odůvodněných případech (např. rozhodnutí o podání kasa ční stížnosti proti rozhodnutí správního soudu, jímž bylo zrušeno nebo změněno rozhodnutí Rady) je předseda Rady či jím zmocněný člen Rady oprávněn sám rozhodnout o dalším postupu (např. podat kasační stížnost) s tím, že o dalším postupu v této věci rozhodne nejbližší příští zasedání Rady.
 3. Volba předsedy Rady a místopředsedů Rady se uskutečňuje na zasedání Rady. Den volby musí být určen a oznámen všem členům Rady alespoň pět dnů předem.
 4. Předsedající zahájí volbu předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů Rady výzvou k podání návrhu na členy tříčlenné volební komise. Volbu volební komise provede Rada, členem volební komise nemůže být člen Rady, který se svým členstvím ve volební komisi vysloví nesouhlas. Zvolením za člena volební komise člen Rady ztrácí možnost být zvolen předsedou nebo místopředsedou Rady. Volební komise zvolí svého předsedu. Předsedající předá řízeni zasedání předsedovi volební komise. Předseda volební komise vyzve k podání návrhů na předsedu, místopředsedu nebo místopředsedy Rady.
 5. Volební komise připraví jeden volební lístek se jmény kandidátů na předsedu Rady a tři volební lístky se jmény kandidátů na místopředsedu či místopředsedy Rady. Volba předsedy a místopředsedů Rady probíhá tajně. Člen Rady označí na volebním lístku křížkem jméno kandidáta, kterého volí. Nejprve Rada voli předsedu, poté volí postupně ve třech kolech jednotlivé místopředsedy. Jméno kandidáta na místopředsedu Rady zvoleného v prvním kole volební komise před druhým kolem škrtne ze zbývajících volebních lístků; jméno kandidáta na místopředsedu Rady zvoleného ve druhém kole volební komise před třetím kolem škrtne ze zbývajícího volebního lístku. Ke zvolení předsedy a ke zvoleni každého z místopředsedů je třeba hlasů nadpoloviční většiny členů Rady. Není-li žádný kandidát zvolen, volba se opakuje. Procedura použitá při opakované volbě je obdobná jako při první volbě.
 6. O zvolení nebo odvolání předsedy a místopředsedy Rady je vyhotoven předsedou volební komise protokol, který spolupodepisují všichni členové volební komise. Protokol o zvolení nebo odvolání předsedy a místopředsedy Rady obsahuje souhrnnou informaci o výsledku jednotlivých hlasování.
 7. O zvolení nebo odvolání předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů Rady je neprodleně informován předseda vlády a předseda Poslanecké sněmovny.
 8. Předseda a místopředsedové připravují program zasedání Rady a připravují koncepční návrhy pro činnosti Rady. Jednání předsedy a místopředsedů Rady nemá statutární charakter a může se jej zúčastnit každý člen Rady. Podle povahy projednávané véci se na základě rozhodnutí předsedy a místopředsedů mohou jednání zúčastnit i další osoby, zpravidla zejména vedoucí Úřadu Rady.
Článek 3: Jednání jménem Rady navenek
 1. Správní rozhodnutí, stejně jako usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem řízení, usnesení o zastavení řízeni a všechna usnesení, pro něž zákon předepisuje oznamování účastníkům řízení doručením, s výjimkou usnesení o přerušení řízení s výzvou k odstranění nedostatků žádosti stanovených zákonem nebo s výzvou k zaplacení správního poplatku, přijímá Rada hlasováním. Rada hlasováním rovněž nařizuje ústní jednání v těch případech, kde je nařízení ústního jednání podle zákona fakultativní, a žádá jiné správní orgány o vyjádření nebo stanoviska v těch případech, kdy je žádost o vyjádření nebo stanovisko jiného správního orgánu podle zákona fakultativní.
 2. Usnesení o přerušení řízení s výzvou k odstranění nedostatků žádosti stanovených zákonem nebo s výzvou k zaplacení správního poplatku, stejně jako usnesení, pro něž zákon nepředepisuje oznamování účastníkům řízení doručením a která se pouze poznamenávají do spisu, vydává předseda jménem Rady samostatně. Předseda rovněž jménem Rady zahajuje správní řízení zmoci úřední, samostatně nařizuje ústní jednání v těch případech, kde je nařízení ústního jednání podle zákona obligatorní, oznamuje účastníkům řízení provádění dokazování, a žádá jiné správní orgány o vyjádřeni nebo stanoviska v těch případech, kdy je žádost o vyjádření nebo stanovisko jiného správního orgánu podle zákona obligatorní.
 3. Vedoucí Úřadu Rady a jeho zástupce jsou zmocněni k zastupování Rady při plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady, a to v rozsahu stanoveném Organizačním řádem Úřadu Rady, nestanoví-li Rada jinak.
Článek 4: Úřad Rady
 1. Cílem a účelem činnosti Úřadu Rady je umožnit co nejefekt i vnější práci Rady.
 2. Veškerý majetek Rady, s nímž hospodaří Úřad Rady, se přednostně použije pro účely činnosti Rady.
 3. Schválením svého rozpočtu Rada přenáší na Úřad Rady právo nakládání s rozpočtovými prostředky Rady až do výše schváleného rozpočtu.
 4. Úřad Rady je povinen sledovat právní předpisy, které se mohou dotýkat činnosti Rady a v přiměřeném rozsahu a včas o nich informovat předsedu a místopředsedy, případně ostatní členy Rady. Úřad musí vynaložit veškeré úsilí k dodržování všech právních předpisů v činnosti Rady a Úřadu Rady.
 5. Úřad Rady je garantem věcné, právní i formální správnosti všech jím zpracovávaných dokumentů Rady. U ostatních dokumentů je Úřad Rady povinen upozornit Radu na jejich případnou právní, formální či věcnou nesprávnost.
 6. Úřad Rady uchovává usnesení Rady po dobu 15 let.
 7. Úřad Rady sleduje vývoj v oblasti vysílání, informuje o něm Radu a navrhuje odpovídající opatření.
 8. Úřad Rady zajišťuje členům Rady informace potřebné pro výkon jejich funkce, a to odpovídajícím způsobem a včas.
 9. Interní auditory přijímá do pracovního poměru vedoucí Úřadu Rady. Útvar interního auditu dbá na správnost a účelnost hospodaření s prostředky státního rozpočtu a o výsledcích své činnosti pravidelně, alespoň pololetně, informuje Radu prostřednictvím předsedy Rady.
Článek 5: Příprava zasedání Rady
 1. Předseda Rady navrhuje Radě harmonogram její činnosti. Rada jej přijímá usnesením. V souladu s harmonogramem svolává předseda Rady zasedání Rady zpravidla závěrem předchozího zasedání, nejméně však sedm dní předem. Mimořádné zasedání předseda Rady svolá, jestliže hrozí z nečinnosti Rady závažné právní následky. O svolání mimořádného zasedání musejí být všichni členové informováni alespoň tři kalendářní dny předem, a to způsobem umožňujícím zpětnou vazbu. Na mimořádném zasedání Rady nelze odvolat ani zvolit orgány Rady, odvolat ani jmenovat vedoucího Úřadu Rady, rozhodovat o odnětí licence a o zrušení registrace podle § 64 zákona o vysílání. Informace o navrhovaném programu zasedání Rada nezveřejňuje.
 2. Podklady pro správní rozhodnutí Rady připravuje Úřad Rady. Na základě pokynu předsedy Rady nebo z vlastního podnětu připravuje Úřad Rady podklady pro rozhodnutí Rady ve věcech vyplývajících z jiných právních předpisů než ze zákona o vysílání. Úřad Rady zajistí, aby podklady byly členům Rady k dispozici alespoň 96 hodin před zahájením zasedání Rady. Dodatečné zařazení podkladů pro rozhodnutí Rady uskutečňuje Úřad Rady prostřednictvím předsedy Rady.
Článek 6: Zasedání Rady
 1. Zasedání Rady se konají bez účasti veřejnosti. Účast dalších osob na zasedání Rady povoluje předseda Rady, resp. předsedající zasedáni, nevyhradí-li si toto právo v jednotlivých případech Rada na návrh člena Rady. Vedoucí Úřadu Rady nebo jeho zástupce, popřípadě pověřený ředitel odboru vykonávající funkci ověřovatele podle odst. 5 jsou na zasedáni Rady přítomni vždy, nerozhodne-li Rada jinak.
 2. V licenčním řízení se konají veřejná slyšení podle § 16 zákona o vysílání, která jsou součástí zasedání Rady a vztahuje se na ně tento Jednací řád přiměřeně.
 3. Na provádění důkazů mimo ústní jednání podle § 51 odst. 2 správního řádu se vztahuje tento Jednací řád přiměřeně.
 4. Zasedání Rady se účastní členové Rady. Nepřítomnost na zasedání Rady omlouvá člen Rady předem předsedovi Rady.
 5. Zasedání Rady zahajuje, ukončuje a řídí předseda Rady nebo jím pověřený člen Rady, označovaný Jednacím řádem jako předsedající.
 6. Procedurální správnost úkonů Rady na zasedání stvrzuje ověřovatel. Funkci ověřovatele vykonává vedoucí Úřadu Rady nebo jeho zástupce, popřípadě pověřený ředitel odboru. Ověřovatel sepisuje protokol ve smyslu ustanovení § 134 odst. 1 věty čtvrté správního řádu.
 7. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Rady a je-li současně přítomen předseda Rady nebo některý z místopředsedů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou členů s výjimkou rozhodnutí o udělení licence, prodloužení licence, odnětí licence a zrušeni registrace, kdy je k rozhodnutí třeba devíti hlasů členů Rady.
 8. Rada ve správních řízeních i v jiných projednávaných záležitostech podle povahy věci přijímá usnesení, bere projednávané věci na vědomí neboje odkládá.
 9. Rada projednává věci v rozpravě. Předsedající uděluje slovo v pořadí podle přihlášek do rozpravy. Vyjádření krátké připomínky lze umožnit i mimo pořadí přihlášek do rozpravy. Mimo pořadí přihlášek do rozpravy předsedající umožňuje přednesení procedurálního návrhu. O takovém návrhu dá předsedající ihned hlasovat. Předsedající může vstupovat do rozpravy kdykoliv. Předsedající může odebrat slovo v rozpravě, jestliže se vystupující nevyjadřuje k projednávané věci.
 10. Návrhy usnesení mohou v rozpravě podávat pouze členové Rady. Úřad Rady podává návrhy usnesení vždy v písemné podobě, zpravidla jako součást podkladů pro rozhodnutí Rady. Vedoucí Úřadu Rady odpovídá za věcnou a právní správnost těchto návrhů. Po projednání přihlášených věcí předsedající ukonči rozpravu. Po ukončení rozpravy se o předložených usneseních uskuteční porada a hlasování. Poradě a hlasování mohou být přítomni pouze členové Rady a osoba, která je pověřena sepsáním protokolu o hlasování. Každý člen rady je oprávněn před zahájením hlasování podat návrh na usnesení Rady. O podaných návrzích usnesení se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Jestliže byly k některému návrhu podány pozměňující návrhy, hlasuje se nejprve o nich, a to v pořadí, ve kterém byly podány. Jestliže se jednotlivé návrhy mezi sebou liší pouze v datu nebo čísle, uskuteční se nejprve orientační hlasování; hlasování o samotných návrzích se potom uskuteční v pořadí podle výsledku orientačního hlasování./
 11. Rozhodnutí vyjádřit rozdílné stanovisko musejí členové Rady oznámit nejpozději do ukončení příslušného zasedání Rady a písemně toto stanovisko předložit nejpozději do okamžiku schvalováni zápisu. Stanovisko, včetně jména člena Rady, je publikováno jako součást zápisu u příslušného bodu zasedání.
 12. Během jednání pň zasedání Rady musí být mobilní telefony přítomných účastníků zasedání vypnuty, popřípadě mít vypnuty všechny akustické signály. Případné telefonáty mohou přítomní účastníci uskutečňovat výhradně mimo zasedací místnost.
Článek 7: Záznam zasedání Rady
 1. Hlasování řídí předseda. Hlasuje-li více jak 7 členů, mohou členové hlasovat současně. Jinak hlasují členové jednotlivě a předseda hlasuje jako poslední. O přijeti usnesení se sepisuje protokol o hlasování. V protokolu o hlasování musi být uveden předmět hlasování citaci příslušného usnesení, o němž se hlasovalo, a dále jak o tomto usnesení hlasovali jednotliví členové Rady. Protokol vlastnoručně podepisuji všichni přítomní členové Rady. Protokol se vkládá do obálky, která se zapečetí. Takto zapečetěný protokol se vkládá do správního spisu.
 2. Ze zasedání Rady je pořízen zápis, jehož nedílnou součástí je výpis z prezenční listiny zasedání. Zápis obsahuje soupis projednaných správních rozhodnutí, text usnesení k nim přijatých a jednací číslo spisu, pod kterým je příslušné správní řízení vedeno. Zápis dále obsahuje souhrnnou informaci o výsledku hlasování. Člen Rady má právo uvést do zápisu ze zasedání své rozdílné stanovisko k projednávané věci. Znění rozdílného stanoviska nepodléhá schvalování Radou.
 3. Zápis ze zasedání je členům Rady předložen na nejbližším následujícím zasedání. Zápis je opatřen podpisem předsedajícího a ověřovatele.
 4. Zvukový ani obrazový záznam ze zasedání Rady se nepořizuje.
Článek 7a:
 1. Zasedání Rady probíhá zpravidla v sídle Rady za osobní přítomnosti členů Rady.
 2. Ve výjimečných případech, zejména je-li na území hl. m. Prahy nebo celé České republiky vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu anebo válečný stav podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, nebo existuje-li jiná důvodná obava o zdraví nebo bezpečnost členů Rady anebo zaměstnanců Úřadu Rady, může zasedání Rady proběhnout prostřednictvím elektronických zařízení, například formou videokonference, popřípadě telekonference, zabezpečující propojení osob v reálném čase.
 3. Rozhodnutí o tom, že zasedání Rady bude vedeno prostřednictvím elektronických zařízení, sdělí předseda Rady ostatním členům Rady a vedoucímu Úřadu Rady spolu se svoláním zasedání nejméně 7 dní předem, jde-li o zasedání podle schváleného harmonogramu, nebo nejméně tři kalendářní dny předem, jde-li o mimořádné zasedání; a to včetně uvedení podstatného důvodu podle odst. 2.
 4. Vylučují-li vnější okolnosti postup podle odst. 3, pak rozhodnutí o tom, že zasedání Rady bude vedeno prostřednictvím elektronických zařízení, sdělí předseda Rady ostatním členům Rady a vedoucímu Úřadu Rady alespoň 24 hodin předem.
 5. Zasedání Rady vedeného prostřednictvím elektronických zařízení se kromě členů Rady účastní také ověřovatel podle čl. 6 odst. 6 tohoto Jednacího řádu, popřípadě další osoby podle pokynů předsedy Rady nebo vedoucího Úřadu Rady.
 6. Během zasedání Rady vedeného prostřednictvím elektronických zařízení hlasují členové Rady jednotlivě, na výzvu učiněnou předsedou Rady podle abecedního pořádku jednotlivých příjmení; předseda Rady hlasuje jako poslední. Hlasuje-li více jak 7 členů Rady a umožňuje-li to použité elektronické zařízení, mohou členové hlasovat současně.
 7. Ze zasedání Rady vedeného prostřednictvím elektronických zařízení pořizuje Úřad Rady obrazový nebo zvukový záznam, který nesmí být vymazán před podpisem protokolu o hlasování podle odst. 9.
 8. Během zasedání Rady vedeného prostřednictvím elektronických zařízení neplatí čl. 6 odst. 12 tohoto Jednacího řádu.
 9. Protokol o hlasování v průběhu jednoho nebo více po sobě následujících zasedání vedených prostřednictvím elektronických zařízení členové Rady vlastnoručně podepíší na nejbližším zasedání v sídle Rady.
 10. Všechna ostatní ustanovení tohoto Jednacího řádu, která se netýkají zvláštní povahy zasedání prostřednictvím elektronických zařízení, zůstávají nedotčena.
Článek 8: Další činnost Rady
 1. Rada vykonává rovněž další činnosti vyplývající z právních předpisů. Na činnosti Rady se přiměřeným způsobem podílejí všichni její členové. Předseda Rady, místopředsedové Rady nebo její pověření členové se účastní zasedáni příslušných parlamentních orgánů a konzultací s příslušnými orgány státní moci v rámci plnění svých zákonných úkolů. Členové Rady se mohou dle svého uvážení účastnit odborných veřejných akcí.
 2. Členové Rady se v přiméřené míře věnují mezinárodním stykům, a to zejména na úrovni orgánů Evropské unie a jejích Členských a kandidátských zemí. V rámci běžných mezinárodních styků Rada získává a předává zkušenosti z oblasti regulace vysílání. Předseda nebo Radou pověření členové Rady se podílejí rovněž na činnosti Evropské platformy regulačních autorit (EPRA).
Článek 9: Zveřejňování informací
 1. Rada zveřejňuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi veškeré údaje podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Úřad Rady zveřejňuje seznam událostí značného společenského významu stanovený ministrem kultury České republiky, seznam události značného společenského významu členských zemí Evropské unie zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie a seznam událostí značného společenského významu členských zemí Rady Evropy zveřejněný orgánem Rady Evropy.
 3. Zveřejňování informací podle předchozích odstavců zabezpečuje v souladu s pokyny předsedy Rady Úřad Rady, a to jednak způsobem umožňujícím dálkový přístup, v případě informací podle odstavce 1 také v hmotné podobě na úřední desce Rady. Informace se zveřejní v takové podobě, aby nebyly porušeny zvláštní právní předpisy bránící zveřejnění některých druhů skutečností. Soulad s těmito právními předpisy se zabezpeč! zásadně tak, že údaj, který zveřejněn být nemá (např. rodné číslo fyzické osoby, utajovaná skutečnost podle zákona o ochraně utajovaných skutečností, či obchodní tajemství), bude ze zveřejňovaného dokumentu vyškrtnut a dokument bude zveřejněn bez něj.
 4. Kromě informací zveřejňovaných Radou podle předchozích odstavců, poskytuje Rada informace o své činnosti také na žádost v rozsahu upraveném zákonem o svobodném přístupu k informacím, způsobem v tomto zákoně určeným.
Článek 10: Styk s provozovateli vysílání a s veřejností
 1. Rada vydává tiskové zprávy ze zasedáni a pořádá tiskové konference. Tiskovými sděleními informuje rovněž o své další činnosti.
 2. Rada projednává petice jí adresované nebo postoupené v souladu s právními předpisy České republiky a Petičním řádem Rady.
 3. Odpovědi na stížnosti, podněty a jiná podání občanů navrhuje Úřad Rady, vyřizuje je předseda Rady nebo jím pověřený člen Rady a na návrh člena Rady je může projednat i Rada.
Článek 11: Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
 1. Zveřejnění licencí dle čl. 9 odst. 2 Jednacího řádu vydaných před nabytím účinnosti tohoto Jednacího řádu zabezpeč! Úřad Rady do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto Jednacího řádu.
 2. Zrušuje se Jednací řád Rady ze dne 24. srpna 2004
 3. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 10. ledna 2006
Ing. Dagmar Zvěřinová
místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání