Poslání Rady

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada")
 • je ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona č. 132/2010 Sb.
 • dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání
 • dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání (vše: § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.; kde nadále není zákon blíže určen, jde vždy o tento zákon)
 • dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci (§5 písm. a)
 • uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání (§ 5 písm. b)
 • vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání (§ 5 písm. c)
 • vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání (§5 písm. d)
 • pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn (§ 5 písm e)
 • ukládá sankce (§ 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.; část sedmá tohoto zákona; § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb.)
 • monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání (§ 5 písm. g)
 • upozorňuje provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání na porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. nebo podmínek udělené licence a stanoví mu lhůtu k nápravě (§ 59 odst. 1)
 • uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání individuálního oprávnění k využívání radiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání (§ 5 písm. h)
 • vyžaduje od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko obsahující zkoordinované kmitočty pro analogové rozhlasové a televizní vysílání, včetně jejich technických parametrů (§ 5 písm. i)
 • dává předchozí souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vyhrazení kmitočtů pro Českou televizi k provozování vysílání dvou celoplošných televizních programů, umožňujících pokrytí území České republiky prostřednictvím pozemních vysílačů, popřípadě jiných technických prostředků) a dalších alespoň dvou televizních programů zahrnutých v multiplexu veřejné služby (§ 3 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi)
 • vyžaduje pro účely řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání nebo pro účely změny licenčních podmínek od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko (§ 5 písm. j)
 • stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. b) ve shodě se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu (§ 5 písm. k)
 • spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem (§ 5 písm. l), a podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální gramotnosti (§ 5 odst. m)
 • stanoví programy a služby přímo související s těmito programy, které mají být povinně šířeny ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich povinného šíření a předkládá Českému telekomunikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely uložení nebo zrušení jejich povinného šíření podle zvláštního právního předpisu (§ 5 odst. n)
 • vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady (§ 5 písm. o); Úřad Rady je orgánem Rady a zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady (§ 11 odst.2)
 • hospodaří s vlastním rozpočtem (§ 11 odst. 1); předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny (§ 5 písm. p)
 • zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 písm. r)
 • zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady (§ 5 písm. s)
 • provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství 5a) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto nařízení (§ 5 písm. t)
 • spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace televizního vysílání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii (§ 5 písm. u)
 • zabezpečuje provádění závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o přeshraniční televizi 4b) a zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské úmluvy o přeshraniční televizi (§ 5 písm. v)
 • spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání s příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy Evropské unie nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o přeshraniční televizi (§ 5 písm. w)
 • spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem 1e) a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen „samoregulační orgány“), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální gramotnosti; seznam spolupracujících samoregulačních orgánů (dále jen „seznam samoregulačních orgánů“) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 písm. x)
 • vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona (§ 5 písm. y)
 • předkládá Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (§ 6 odst. 1)
 • je oprávněna vydávat vládě a orgánům státní správy svá stanoviska a požadovat jejich součinnost ve věcech vysílání; vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání, vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti poskytnout Radě potřebnou součinnost (§ 6 odst. 4)
 • poskytuje Ministerstvu kultury na vyžádání údaje potřebné pro účely plnění závazků, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv nebo z jejího členství v mezinárodních organizacích (§ 6 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. a § 15 zákona č. 132/2010 Sb.)
 • jmenuje a odvolává vedoucího Úřadu Rady, který je podřízen předsedovi Rady (§ 11 odst. 3)
 • může rozhodnout o pozastavení převzatého vysílání televizního programu ze státu, který je smluvní stranou Evropské úmluvy o příhraniční televizi, a z členského státu Evropské unie za podmínek stanovených v § 62
 • vede Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a uveřejňuje vybrané údaje způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 7 zákona č. 132/2010 Sb.)
 • ukládá sankce podle tohoto zákona (§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 132/2010 Sb.)
 • monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (§ 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.)
 • provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 5) v rozsahu věcné působnosti jiných právních předpisů, kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto přímo použitelnému předpisu Evropského společenství (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 132/2010 Sb.)
 • spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii (§ 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 132/2010 Sb.)
 • spolupracuje v oblasti regulace audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy Evropské unie (§ 4 odst. 2 písm. f) zákona č. 132/2010 Sb.)
 • upozorňuje poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na porušení povinnosti stanovené zákonem č. 132/2010 Sb. a stanovuje lhůtu k nápravě (§ 11 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb.)
 • rozhodnutím zakáže protiprávní jednání uvnitř Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterého se poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů (§ 14 zákona č. 132/2010 Sb.)
 • vede seznam poskytovatelů služby platformy pro sdílení videonahrávek (dále jen „seznam poskytovatelů služby platformy
 • vykonává dozor nad plněním povinností poskytovatelů služby platformy pro sdílení videonahrávek při přípravě a uplatňování opatření k ochraně
 • ukládá poskytovatelům služby platformy pro sdílení videonahrávek opatření k nápravě podle tohoto zákona