Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Identifikační číslo návodu

  rrtv1

 • Pojmenování životní situace

  Žádost o poskytnutí informace

 • Základní informace k životní situaci

  Požadovaná informace se týká rozhlasového a televizního vysílání v České republice.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Informace jsou poskytovány na základě žádosti. Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poskytne žadateli požadované informace včetně doprovodných informací, s vyloučením pouze těch informací, u nichž to stanoví zákon.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  O informaci požádejte ústně (osobně), písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Obraťte se na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit:

  • osobně v budově Úřadu Rady, Škrétova 44/6, Praha 2-Vinohrady
  • prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • telefonicky na čísle 274 813 830
  • faxem na telefonním čísle 274 810 885
  • formulářem Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Je třeba mít k dispozici průkaz totožnosti.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel hradí náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli, a to ve výši:

  • 2 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4,
  • 3 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  • 3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
  • 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
  • 30 Kč za 1 ks nenahraného CD/DVD.
  Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance Úřadu Rady.

  Náklady na poštovní služby jsou uplatňovány dle ceníku České pošty, s.p.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je:

  • 7 dnů - pokud požadovaná informace není v působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
  • 7 dnů - při žádosti o upřesnění požadované informace,
  • 7 dnů - v případě odkazu na již zveřejněnou informaci,
  • 15 dnů - pro poskytnutí odpovědi nebo informace o prodloužení lhůty,
  • 25 dnů - pro poskytnutí informace po prodloužení lhůty.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  Zaměstnanci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Na žádosti uveďte svoji identifikaci, jinak se žádost odkládá.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  Případný dotaz můžete zaslat prostřednictvím formuláře Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
  • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle občanského soudního řádu; místně příslušným soudem je Městský soud v Praze. Více informací o opravných prostředcích je k dispozici v části Povinně zveřejňované informace – Opravné prostředky.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 • Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

  Žádosti o informace se týkají rozhlasového a televizního vysílání. Nejfrekventovanější dotazy směřují k problematice programové, licenční a technické. Odpovědi vycházejí nejčastěji z interpretace zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

 • Potřebujete se k věci dozvědět víc? Můžete se obrátit na

  Můžete se obrátit na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 • Za správnost návodu odpovídá útvar

  Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 • Za správnost návodu odpovídá pan/paní

  Petra Du Toit

 • Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

  1. května 2016

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

  8. června 2016

 • Datum konce platnosti návodu

  Bez časového omezení.

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

  Žádáte-li Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o obsáhlejší informaci, volte přednostně písemnou formu.