Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Pojmenování životní situace

  Zájem o provozování převzatého televizního nebo rozhlasového vysílání – tj. příjem a současné úplné a nezměněné šíření původních rozhlasových a televizních programů.

 • Základní informace k životní situaci

  Fyzická/právnická osoba chce provozovat televizní nebo rozhlasové vysílání s převzatým programem prostřednictvím příslušné sítě elektronických komunikací.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Právnická osoba, jestliže splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník). Pokud má právnická osoba formu akciové společnosti, je nezbytné, aby její akcie zněly na jméno.
  • Fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice podle zvláštního právního předpisu (Obchodní zákoník).
  • Zahraniční osoba, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného za ni jednat ve věcech upravených zákonem o vysílání.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přihlášku k registraci je nutné podat na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání nejméně 60 dnů před předpokládaným zahájením vysílání. Přihláška k registraci musí obsahovat náležitosti podle § 27 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. Na registraci je právní nárok jsou-li splněny podmínky v § 27 až 28a zákona č. 231/2001 Sb.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte přihlášku k registraci dle příslušného formuláře. Řízení o registraci se zahajuje dnem doručení písemné přihlášky Radě.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Požadované doklady jsou součástí formulářů:

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/formulare-zadosti/index.htm V tištěné podobě lze získat formuláře na Úřadě Rady.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Přihláška k registraci převzatého vysílání podléhá správnímu poplatku ve výši 90 000,- Kč. Správní poplatek uhraďte na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky. Variabilní symbol si vyzvedněte na http://www.rrtv.cz/vs.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nemá-li přihláška všechny náležitosti, Rada řízení bezodkladně (nejpozději do 15 dnů od jejího doručení) přeruší a poskytne žadateli lhůtu k odstranění vad. Obdobně Rada postupuje v případě nezaplacení správního poplatku.

  Nebudou-li vad přihlášky odstraněny ve stanovené lhůtě, Rada registraci odmítne.

  O přihlášce k registraci rozhodne Rada do 30 dnů od jejího doručení.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  Pracovníci odborných útvarů Úřadu Rady.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  ePodatelna z webových stránek rrtv.cz