Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Pojmenování životní situace

  Žádost o poskytnutí informace

 • Základní informace k životní situaci

  Požadovaná informace se týká rozhlasového a televizního vysílání v České republice.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněna jednat každá fyzická nebo právnická osoba.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Informace jsou poskytovány na základě žádosti. Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poskytne žadateli požadované informace včetně doprovodných informací, s vyloučením pouze těch informací, u nichž to stanoví zákon.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  O informaci požádejte ústně (osobně), písemně nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 • Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

  Obraťte se na Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  Je třeba mít k dispozici průkaz totožnosti.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel hradí náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli, a to ve výši:

  • 2 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4,
  • 3 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  • 3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
  • 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
  • 30 Kč za 1 ks nenahraného CD/DVD.
  Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance Úřadu Rady.

  Náklady na poštovní služby jsou uplatňovány dle ceníku České pošty, s.p.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je:

  • 7 dnů - pokud požadovaná informace není v působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
  • 7 dnů - při žádosti o upřesnění požadované informace,
  • 7 dnů - v případě odkazu na již zveřejněnou informaci,
  • 15 dnů - pro poskytnutí odpovědi nebo informace o prodloužení lhůty,
  • 25 dnů - pro poskytnutí informace po prodloužení lhůty.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

  Zaměstnanci Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

  Na žádosti uveďte svoji identifikaci, jinak se žádost odkládá.

 • Můžete využít tuto elektronickou službu

  Případný dotaz můžete zaslat prostřednictvím formuláře Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz