Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  • prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • formulářem Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání
  • Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
  • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  http://www.rrtv.cz