Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit:

  • osobně v budově Úřadu Rady, Škrétova 44/6, Praha 2-Vinohrady
  • prostřednictvím písemné žádosti adresované Úřadu Rady, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  • telefonicky na čísle 274 813 830
  • faxem na telefonním čísle 274 810 885
  • formulářem Dotazy a stížnosti z webových stránek rrtv.cz
  • datovou schránkou ID DS: 2fjadja

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle občanského soudního řádu; místně příslušným soudem je Městský soud v Praze. Více informací o opravných prostředcích je k dispozici v části Povinně zveřejňované informace – Opravné prostředky.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání