logo zlin 2020

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádala dne 8. září 2020 od 9.00 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již 5. ročník konference

MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI,

tentokrát na téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislosti.

Konference se uskutečnila v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020 (www.zlinfest.cz). Jednalo se o součást konferenčního bloku Děti bez hranic. Konferencí provedl člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Marek Poledníček.

Po předcházejících ročnících konference Média dětem, média s dětmi, které byly věnovány otázkám ochrany dětí před negativními dopady vysílání, problematice zpřístupňování audiovizuálních obsahů dětem se sluchovým a zrakovým postižením, vztahu dětí k rozhlasového vysílání a také dítěti jako divákovi zpravodajství, se letos pozornost Rady zaměřila na to, zda audiovize ovlivňuje riziko vzniku závislostí u dětí a dospívajících.

Hovoříme-li v daném kontextu o závislosti, pak máme na mysli jak nebezpečí návykových látek, zejména alkoholu, tabáku a drog, ale rovněž rizika závislosti na hazardních hrách a také netolismus, tedy závislost na tzv. virtuálních drogách - na sociálních sítích, počítačových hrách, internetových službách apod.

Rada pochopitelně stejně jako ostatní orgány ústřední státní správy sleduje informace o vývoji závislostí v České republice a o souvisejících opatřeních státu, jejichž cílem je snižovat negativní důsledky závislostního chování a také předcházet vzniku závislosti. V loňském roce se Rada seznámila s politickými doporučeními Světové zdravotnické organizace pro Českou republiku, která byla prezentována na Národní konferenci Alkohol a tabák v ČR v roce 2019. A mimo jiné i v reakci na tato doporučení se Rada rozhodla zvolit si téma závislostí jako jednu z priorit své činnosti pro rok 2020.

Úvodní příspěvek konference patřil Mgr. Michaele Štáfkové, MBA, vedoucí adiktologické ambulance pro děti a psychologické poradny pro dorost v Kladně, předsedkyni sekce dětské a dorostové adiktologie SNN ČLS JEP (Společnost pro návykové nemoci české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně – snncls.cz a dada.snncls.cz). Mgr. Štáfková uvedla přítomné hosty do problematiky závislostí u dětí a dospívajících. Hovořila o příčinách vzniku závislosti, jejích projevech i léčbě. Zdůraznila, že závislosti u dětí souvisejí s trendy současné výchovy. Děti jsou zvyklé, že jejich potřeby jsou uspokojovány okamžitě. Neumějí snášet a zvládat negativní emoce a nepříjemné situace. Nejsou vedeny k zodpovědnosti, budování sebehodnoty či plánování budoucnosti. Na otázku, proč dítě užívá drogy, odpovídá Mgr. Štáfková: „protože může“. Dostupnost drog je snadná. Významnou roli hraje i vliv kamarádů. Zároveň Mgr. Štáfková konstatuje, že závislost nikdy není jen nemocí konkrétního dítěte, ale vždy celé rodiny. Proto i do léčby je nutné zapojit celou rodinu.

Jako účinnou prevenci před vznikem závislosti vnímá Mgr. Štáfková učit děti snášet nepohodlí, nudu, smutek i bolest jako přirozenou součást života. A samozřejmě základem prevence je komunikace uvnitř rodiny.

Dalším přednášejícím byl Mgr. Jan Kozák, terapeut kontaktního centra SANANIM z. ú. (www.sananim.cz), které už od roku 1990 pomáhá drogově závislým a jejich blízkým. Mgr. Kozák seznámil hosty konference s východisky, hodnotami a praxí v současné péči o uživatele návykových látek. Vysvětlil, že závislost na návykových látkách znamená změnu prožívání reality a narušení neurobiologických mechanismů. Zároveň představil tzv. Severity of Dependence Scale (SDS), tedy Škálu závažnosti závislosti, jejímž prostřednictvím lze měřit závažnost závislosti na opioidech (morfin, kodein, heroin, metadon atd.). Mgr. Kozák akcentoval, že základním předpokladem úspěchu léčby závislého je vytvoření lidské vazby a vztahu důvěry mezi klientem a terapeutem: „opakem závislosti není abstinence, ale vztahovost“.

Dále byly do programu konference zařazeny dva příspěvky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Mgr. Vilma Hušková, MBA, představila výsledky monitoringu televizního vysílání, jehož cílem bylo zjistit, v jakém rozsahu a v jakých kontextech televizní vysílání zobrazuje drogy, alkohol, tabák, hazardní hry a rovněž tzv. technologické závislosti, zpravidla označované jako netolismus.

Monitoring televizního vysílání zahrnoval vysílání 21 televizních programů (ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT:D, ČT art, NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2, Nova sport 1, Prima, Prima COOL, Prima KRIMI, Prima MAX, Prima love, Prima ZOOM, Televize Barrandov, ŠLÁGR TV, Nickelodeon, Óčko) v období od 6. do 9. února 2020, vždy v časech od 10.00 do 22.00 hodin. Sledovanými prvky ve vysílání byly:

  • tabákové výrobky – zobrazování kouření, včetně kouření elektronických cigaret
  • alkoholické nápoje – konzumace alkoholu (destiláty, pivo, víno, likéry atd.)
  • drogy – užívání drog, včetně kouření marihuany; prodej, koupě či manipulace s drogou
  • hazardní hry – hraní v kasinu, sázky na koně, sázky na sportovní utkání, účast na loteriích atd.
  • závislosti související s moderními technologiemi – závislost na mobilním telefonu, závislost na internetu, závislost na sociálních sítích

Monitoring odhalil, že programem, jehož sledováním jsou diváci jednoznačně nejvíce vystaveni obsahům zobrazujícím závislostní chování (konkrétně konzumaci alkoholu a kouření), je hudební program pro mladé Óčko. Konzumace alkoholu je pak daleko nejčastěji ztvárňovaným závislostním chováním v televizním vysílání. Vysoká četnost scén s konzumací alkoholu byla zjištěna zejména v populárních amerických sitkomech, které jsou oblíbené u dospívajících a mladých dospělých, což u této divácké skupiny vytváří v souvislosti s konzumací alkoholu zdání normality. Dějové motivy spojené s alkoholem a kouřením jsou velmi často využívány rovněž v soudobé české seriálové tvorbě.

Naproti tomu dětské televizní programy jsou poměrně bezpečnou zónou. Jen v některých starších pohádkách závislostní prvky (alkohol, kouření, hazard) slouží jako rekvizity dotvářející určitý sociálně-kulturní kontext.

Tzv. technologické závislosti (netolismus) jsou ve vysílání ztvárňovány v zanedbatelném rozsahu, a pokud ano, pak zpravidla v osvětovém a kritickém kontextu.

Monitoring se zaměřil rovněž na výskyt obchodních sdělení propagujících alkohol a hazardní hry. Nejvíce reklam nabízejících alkoholické nápoje bylo odhaleno na hudebním programu Óčko. Druhý nejvyšší výskyt obchodních sdělení, ať již reklam či sponzorských oznámení, propagujících alkohol a hazardní hry byl zaznamenán na sportovním programu České televize ČT sport.

Zajímavým zjištěním bylo, že alkohol se mnohdy vyskytuje v reklamách rovněž ve funkci rekvizity, většinou jako symbol úspěchu, spokojenosti či harmonie.

Další příspěvek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání prezentoval Mgr. et Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA. Hosté konference byli seznámeni s výsledky studie, která zkoumala, kolik obchodních sdělení propagujících alkoholické nápoje a hazardní hry bylo odvysíláno na hlavních televizních programech v 1. pololetí roku 2020. Srovnáváno bylo zastoupení tohoto typu reklam na programech skupiny ČT (ČT1, ČT2, ČT sport, ČT art), skupiny NOVA (NOVA, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold), skupiny FTV Prima (Prima, Prima KRIMI, Prima love, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima MAX) a skupiny Barrandov (Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV KRIMI).

Studie mimo jiné zjišťovala, jaké jsou konkrétní nejvíce propagované značky alkoholických nápojů v televizním vysílání v ČR.

V rámci tohoto příspěvku byla přítomným osvětlena rovněž specifická zákonná pravidla pro vysílání reklamy na hazard a alkohol.

Další přednášející, Mgr. Jan Veselý, PhD., vedoucí Centra prevence v Brně (CP), Společnost Podané ruce o.p.s., představil programy všeobecné, selektivní a indikované prevence v Jihomoravském kraji (podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence). Hovořil o poskytovaných službách v oblastech prevence a léčby návykového chování.

Centrum prevence nabízí kvalitní a atraktivní programy primární drogové prevence, prováděné zkušenými odborníky, jejichž cílem je zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami. Dr. Veselý shrnul, že v posledním období jsou nejvíce žádány programy týkající se kyberprostoru (netolismus) a programy obecně zaměřené na duševní zdraví, přičemž nejefektivnější jsou programy zpracovávané zážitkovou formou. Centrum prevence klade důraz rovněž na nezbytnou návaznou péči a systematickou spolupráci se školami a rodinami a na průběžné proškolování a doškolování pedagogů.

Na dr. Veselého navázala Mgr. Pavla Chomynová, koordinátorka studie ESPAD v ČR a pracovnice Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, která představila výsledky české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019) – www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2019.

ESPAD je největší celoevropská studie zaměřená na užívání návykových látek a další formy rizikového chování u osob ve věku 15–16 let (9. třídy základních škol a 1. třídy středních škol) od roku 1995, a je proto zdrojem dat pro sledování trendů.

Sběr dat za rok 2019 zahrnul 35 zemí (vč. České republiky) a 225 škol. V Česku se do studie v roce 2019 zapojilo téměř 3000 respondentů.

Závěr této studie se zdá být radostnější: čeští teenageři užívají návykové látky stále méně.

Příznivý vývoj v užívání návykových látek mezi českou mládeží je potřeba vnímat v kontextu celkové změny životního stylu mládeže, mladí lidé více dbají o sebe a své zdraví a užívání návykových látek přestává být pro mládež přitažlivé.

Studie ukázala i na některé nové fenomény, např. elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Bylo zjištěno, že cigarety by si celkem snadno nebo velmi snadno dokázalo obstarat 70,9 % dotázaných (71,2 % chlapců a 70,5 % dívek).

Pivo si celkem snadno nebo velmi snadno dokáže obstarat 81,0 % studentů, více než polovina studentů by si snadno obstarala i jiný druh alkoholu. Celkem 46,9 % studentů by si dokázalo celkem snadno nebo velmi snadno obstarat konopné látky.

Studie potvrdila již dříve sledovaný pokles míry pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i aktuálních zkušeností mládeže se všemi sledovanými nelegálními drogami. Zároveň studie zaznamenala postupný posun prvních zkušeností, experimentování i intenzivních forem konzumace návykových látek do vyššího věku. U většiny ukazatelů se projevují rozdíly mezi studenty podle typu studované školy – nejnižší výskyt užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování byl pozorován mezi gymnazisty, naopak nejvyšší míru uvádějí studenti odborných učilišť a 15–16letí žáci 9. tříd základních škol.

Poslední přednášející byla Mgr. Jarmila Vedralová, národní protidrogová koordinátorka a ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, která se ve svém příspěvku věnovala národní strategii v oblasti závislostí a aktivitám v oblasti prevence.

V květnu 2019 byla vládou přijata Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (NSZ 2019–2027) jako klíčový koncepční dokument vlády ČR.

V současné době existuje Národní strategie a tři akční plány.

Národní strategie je založena na vyváženém poměru prevence a represe:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti
  • zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty
  • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky
  • nově a podrobněji se zaměří na nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, nadužívání moderních technologií a problematiku konopí a kanabinoidů

Více informací zde: www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-180471