logo zlin 2019

Média dětem, média s dětmi IV.

Již počtvrté se v rámci zlínského filmového festivalu uskutečnila konference Média dětem, média s dětmi pořádaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Tentokrát byla konference věnována tématu dítěte jako konzumenta zpravodajského obsahu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zvolila téma, kterému byla dosud ve veřejném prostoru věnována spíše okrajová pozornost, jelikož zpravodajství je obyčejně chápáno jako obsah, který nejenže není určen dětskému publiku, ale děti ani nijakým způsobem neoslovuje, nezajímá je.

To je ovšem pravda jen částečně. Jakkoli je nepravděpodobné, že by si děti při výběru televizního programu zvolily ke sledování zpravodajský pořad, neznamená to, že je zpravodajské formáty míjejí. Ve většině rodin jsou televizní zpravodajské relace jakousi kulisou běžného večerního dění. Děti se tak stávají, i když mnohdy bezděčně, konzumenty zpravodajského obsahu. A tento obsah nějakým způsobem chápou, získávají z něj povědomí o událostech, o politickém dění, o životě v jejich zemi i ve světě.

Konference se zaměřila na několik aspektů dané problematiky. Na možné rizikové vlivy ohrožujících obsahů zahrnutých ve zpravodajských pořadech, na roli rodiny jako pojistky ochrany dítěte před negativními dopady zpravodajství a dále na specifika zpravodajství určeného přímo pro děti.

Po zahájení konference předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Ivanem Krejčím, byl zařazen první příspěvek, v jehož rámci mediální analytička Úřadu Rady, Vilma Hušková, představila dozorovou činnost Rady a prostřednictvím audiovizuálních ukázek prezentovala konkrétní případy ze správní praxe Rady. Šlo zejména o případy, v nichž Rada konstatovala, že odvysílaným zpravodajským obsahem provozovatelé ohrozili psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých.

V následujícím příspěvku redaktor a dramaturg České televize, Petr Kopecký, seznámil přítomné s historií a současností dětské zpravodajské relace Zprávičky. Vysvětlil, jakými zásadami se redakce řídí a jakým způsobem je zajišťováno, aby odvysílané příspěvky byly pro děti atraktivní, srozumitelné a zároveň bezpečné.

Další příspěvek patřil Jakubu Ungerovi, zastupujícímu společnost Seznam a Televizi Seznam, který hovořil o aktivitách Seznamu v oblasti mediálního vzdělávání dětí a dospívajících prostřednictvím osobní zkušenosti s tvorbou zpravodajského obsahu. Seznam umožňuje dětem nejen se podílet na vytváření vlastních reportáží, ale rovněž je učí, jak pracovat se zdroji, ověřovat informace a odhalovat fake news.

Druhý blok konference se zaměřil na prevenci. Jelikož zpravodajství často nabízí obsahy, které mohou být pro dětské diváky nepříjemné, zneklidňující nebo v krajním případě i ohrožující, hovořili další přednášející o tom, jak předcházet rizikovým vlivům zpravodajství na děti.

Lucie Šťastná, mediální expertka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, představila výzkumy, které dokládají, že v důsledku zhlédnutého audiovizuálního obsahu mohou děti trpět strachem a úzkostmi. Zároveň osvětlila, jak do tohoto procesu může zasáhnout rodina, jakým způsobem lze děti ochránit a negativní dopady eliminovat.

Poslední příspěvek konference přednesl Gabriel Švejda, rektor a pedagog Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, který se v širším kontextu zaměřil na efektivní mediální výchovu v rodině.


Program konference

Pozvánka

Festivalové noviny

Fotogalerie