Veřejné zakázky

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako ústřední orgán státní správy postupuje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Základní informace o veřejných zakázkách, které jsou zadávány podle tohoto zákona, jsou k dispozici:

Seznam Radou aktuálně vyhlášených výběrových řízení prostřednictvím Národního elektronického nástroje je k dispozici zde https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu

Informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště na základě usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků v aktuálním znění dle usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 jsou k dispozici zde.

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv jsou uveřejňovány v Registru smluv.

Smlouvy uzavřené v období 1. dubna 2015 – 30.6.2016, jejichž smluvní stranou je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a na jejichž základě má dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez DPH, byly na základě dopisu předsedy vlády ČR č.j. 3644/2015-KVÚ ze dne 4. března 2015 zveřejněny na webových stránkách Rady.