Výsledek studie mediální gramotnosti populace do 15 let v ČR

Centrum pro mediální studia CEMES při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze realizovalo ve druhé polovině roku 2011 na základě zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání druhou část výzkumu úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva ČR ve vztahu k novým komunikačním technologiím.

Tato část výzkumu se soustředila na populaci České republiky ve věku do 15 let a navázala na první výzkumnou fázi zaměřenou na populaci od 15 let realizovanou na jaře 2011.

Zatímco v první části výzkumu byla využita metoda dotazníkového šetření, tento výzkum byl realizován metodou ohniskových skupin (focus groups) a soustředil se na vybrané ukazatele úrovně mediální gramotnosti u předškolních dětí a mladších a starších žáků základních škol

V listopadu 2011 proběhly v ohniskových skupinách dle předem připravených tematických okruhů řízené rozhovory o délce 45–60 minut se šesti osmičlennými skupinami dětí v ČR – po dvou skupinách tvořených předškoláky ve věku 5–6 let, žáky prvního stupně ZŠ ve věku 8–10 let a žáky druhého stupně ZŠ ve věku 12–14 let. Skupiny byly strukturovány tak, aby polovinu účastníků tvořily dívky a polovinu chlapci a aby bylo možné zachytit rozdíly u dětí, které vyrůstají buď v prostředí malého města či vesnice, nebo velkoměsta.

Rodičům respondentů byl předem vysvětlen cíl výzkumu a byl získán jejich informovaný souhlas s účastí jejich dětí ve výzkumném šetření. Osobní údaje respondentů byly zabezpečeny a jednotliví respondenti byli plně anonymizováni.