Výsledek studie mediální gramotnosti populace 15+ let v ČR (2021)

S odstupem dalších pěti let Rada přistoupila k zadání nové studie, která by zhodnotila aktuální stav mediální gramotnosti populace ČR. Jako zpracovatel studie byla tentokrát vybrána Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Studie zkoumala čtyři klíčové dovednosti a schopnosti mediální a digitální gramotnosti: přístup k mediálním technologiím a jejich způsoby užívání v každodenním životě; analýzu a evaluaci mediálních sdělení (tzv. kritické myšlení a čtení); vlastní mediální produkci a reflexi fungování médií a vnímání role médií ve společnosti.

Sběr dat probíhal metodou CAWI a CAPI. Reprezentativní struktury vzorku 1240 osob bylo dosaženo prostřednictvím kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje.