Výsledek studie mediální gramotnosti populace 15+ let v ČR (2016)

S odstupem pěti let Rada přistoupila k zadání nové studie, která by zhodnotila aktuální stav mediální gramotnosti populace. Jako zpracovatel studie byl vybrán opět CEMES (Centrum pro mediální studia při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze).

Výzkum se soustředil na sledování následujících oblastí: převažující reálný stav v rovině dovedností, znalostí a porozumění užívání médií z hlediska jejich efektivního a bezpečného využití; zvyklosti v provádění volby při využívání médií; představy hodnoty spojené s médii a jejich užíváním a produkty; představy o rizicích spojených s užíváním médií.

Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření na reprezentativním výběrovém souboru obyvatel ČR ve věku od 15 let. Použitý dotazník obsahoval celkem 55 otázek. Otázky v dotazníku byly seřazeny podle typů médií a podle logických podskupin tak, aby byly pro respondenty snáze pochopitelné a zodpověditelné.

Výběrový soubor respondentů čítal celkem 1 063 osob. Výběrovou procedurou byl kvótní výběr podle 5 kvótních znaků: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj bydliště. Sběr dat probíhal metodou osobního rozhovoru tazatele s respondentem.