Výsledek studie mediální gramotnosti populace 15+ v ČR

Centrum pro mediální studia CEMES při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze realizovalo na jaře 2011 na základě zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání první ze dvou částí výzkumu úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva ČR ve vztahu k novým komunikačním technologiím. Výzkum mediální gramotnosti obyvatelstva ČR v této šíři nebyl do té doby realizován.

Tato část šetření byla realizována na vzorku celkem 819 respondentů starších 15 let, který reprezentoval obyvatelstvo České republiky podle věku, pohlaví, velikosti místa bydliště a regionu. Šetření proběhlo metodou osobního dotazování respondentů tazateli, nástrojem výzkumu byl strukturovaný dotazník s otevřenými otázkami.

Oblast mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím je v působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 1. června 2010, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o vysílání, která harmonizovala českou mediální legislativu s evropskou směrnicí č. 2010/13/EU o Audiovizuálních mediálních službách.

Mezi povinnosti Rady od této novelizace patří m. j. v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti zveřejňovat rovněž informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.