Odvolání

Žadatel o poskytnutí informace může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí této žádosti podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního právního předpisu. Věcně a místně příslušným soudem je Městský soud v Praze.

Žadatel o poskytnutí informace může rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, nestanoví jinak, postupuje Rada podle správního řádu s výjimkou ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení.

Obecná lhůta pro rozhodnutí správního orgánu je 30 dnů, ve složitější věci 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 resp. 60 dnů, musí o tom uvědomit účastníky řízení.

Proti výroku rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, rozhodnutí o změně licence, rozhodnutí o odnětí licence, rozhodnutí o neprodloužení licence, rozhodnutí o odmítnutí registrace, rozhodnutí o zrušení registrace, rozhodnutí o pokutě, rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního programu a rozhodnutí o zákazu činnosti, která porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, je možno podat žalobu podle zvláštního právního předpisu. Věcně a místně příslušným soudem je Městský soud v Praze.

Podání žaloby má odkladný účinek s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.

Proti ostatním výše nevyjmenovaným typům rozhodnutí Rady lze rovněž obecně podat žalobu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní), o přípustnosti žaloby rozhodne soud.