Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Změny v programu

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nějak postihovat provozovatele za změny ve vysílání oproti údajům uvedeným v programu?

Změnami ve vysílání oproti údajům uvedeným v programu se zákon o vysílání nezabývá a nespadají tak do kompetence Rady.

Lze se pouze dohadovat, jaké motivy vedou provozovatele ke změně svého programu, avšak v obecné rovině lze uvést, že např. tzv. prázdninová či letní programová skladba bývá často odlišná od ostatních částí roku (obdobně – byť v mnohem větší míře – se mění skladba pořadů např. v předvánočním čase). S koncem letních měsíců se pak vysílání vrací k původnímu schématu, s čímž následně souvisejí změny ve vysílání s příchodem září. Může se pak stát, že je vysílání nějakého seriálu předčasně ukončeno a nahrazeno jiným pořadem. Takový postup však – jak již bylo řečeno výše – není v rozporu se zákonnými ustanoveními.

Pokud jde o situaci, kdy provozovatel neodvysílá avizovaný pořad, např. přenos sportovní akce apod., platí, že dramaturgie a výběr informací jsou plně v kompetenci provozovatele. Program bývá sestavován často s velkým časovým předstihem, a není proto možné jej vždy naplnit. Také se stává, že sportovní zápas není rozhodnut v normální hrací době a dojde k jeho prodloužení; potom se nejedná o nějakou svévoli provozovatele, ale o poměrně nevděčnou situaci, kdy je nutné buď přerušit vysílání sportovního utkání ještě před koncem, nebo posunout vysílání následujícího přenosu. Změna ve vysílání oproti údajům uvedeným v přehledu pořadů však v žádném případě nepředstavuje porušení zákona o vysílání, na jehož dodržování Rada dohlíží. Rada je kompetentní pouze ke kontrole toho, co bylo odvysíláno, nikoliv toho, co odvysíláno nebylo.

Konečně existují situace, kdy je provozovatel nucen pružně reagovat na nějakou závažnou aktuální událost, o níž je třeba informovat veřejnost. I v takovém případě dochází zákonitě ke změnám ve vysílání. Zde je třeba konstatovat, že od České televize se v rámci plnění role veřejnoprávního média přizpůsobení programu zásadním aktuálním událostem dokonce očekává.