Otázky spadající do kompetence Rady
Jak je možné, že Česká televize vybírá koncesionářské poplatky a současně uvádí reklamy a teleshopping?

Tato situace již tak docela neplatí. Dne 14. října 2011 nabyl účinnosti zákon č. 302/2011 Sb., jímž se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a některé další zákony. Mino jiné rovněž zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Změna zákona přinesla významné změny v oblasti vysílání reklamy na programech České televize.

Ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. proto nyní upravuje vysílání reklamy a teleshoppingu na programech České televize následovně:

Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na programech ČT2 a ČT4 nesmí přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů, přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na žádném z těchto programů. Provozovatel vysílání ze zákona nesmí do vysílání na ostatních programech zařazovat reklamu s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní či kulturní události. Je-li do vysílání provozovatele televizního vysílání ze zákona zařazována reklama podle věty druhé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat teleshopping.

Reklama tedy není povolena na programech ČT1, ČT24, ČT:D a ČT art (s výjimkou reklamy, zařazované do vysílání v přímém spojení s kulturní či sportovní událostí, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání vysílacích práv), naopak povolena je na programech ČT2 a ČT sport.

Skutečnost, že Česká televize vybírá koncesionářské poplatky a současně uvádí na některých svých programech reklamy, nemůže Rada nijak ovlivnit. Takovéto kombinované financování je v rámci Evropy běžné a existence koncesionářských poplatků neznamená automaticky zrušení reklamy ve vysílání. Pokud jde o teleshopping, ten již Česká televize jakožto provozovatel ze zákona vysílat nesmí.

Je nicméně časté, že těsně před pořady jsou zařazována sdělení o sponzorování těchto pořadů, eventuálně celého programu. Sponzoring však nelze zaměňovat za reklamu, nejedná se o totéž. Dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání, se sponzorováním rozumí jakýkoliv příspěvek od osoby, která neprovozuje rozhlasové nebo televizní vysílání, neposkytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, ani nevyrábí audiovizuální díla, poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování rozhlasového nebo televizního programu nebo pořadu s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti.

Sponzorování pořadu je zákonem povoleno, ovšem za dodržení jistých podmínek (§ 53 zákona o vysílání). Obsah a chronologické uspořádání sponzorovaných pořadů a dalších částí vysílání nesmí být ovlivněny způsobem, kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost provozovatele vysílání a nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace atd. Pokud jsou však dodržena všechna zákonná ustanovení, pořady a programy sponzorovat lze (a v takovém případě musí být divák o této skutečnosti informován, např. uvedením textu „sponzor pořadu“ či „sponzor programu“ během sponzorského vzkazu).