Služby platforem pro sdílení videonahrávek
Co jsou Služby platforem pro sdílení videonahrávek?

Platforma pro sdílení videonahrávek je služba v prostředí internetu, kterou poskytuje určitá osoba (poskytovatel), která umožňuje veřejnosti (uživatelům), aby prostřednictvím této služby zveřejňovala videonahrávky dle vlastní úvahy. Mohou se tak na této platformě nacházet domácí videa, videa roztomilých zvířátek, záznamy z autokamer, klipy amatérských skupin, ale i zcela profesionální pořady. Platforma může mít zcela obecný charakter, tzn. že si tam každý může umísťovat, co chce, nebo může jít o tematickou platformu. A zde je možné zmínit jednu z netypičtějších – a to je platforma s erotickými nebo pornografickými videozáznamy. Zaměření platforem ale může mít celou řadu jiných zacílení. Může jít o platformu s cestovatelskými videonahrávkami, platformu pro nadšené kuchaře, platformu pro bytový design (videonahrávky o rekonstrukcích bytů, návrzích bytových architektů, trendech v bydlení atd.) apod. Podstatné však je, aby zveřejňování videí na této službě bylo hlavním účelem nebo zásadní funkcí této služby a rovněž musí být splněny další podmínky včetně hospodářské činnosti. K tomuto všemu podrobně dále.

Platforma má sice svého poskytovatele – správce, ale ten nerozhoduje o tom, jaká videa zde budou zveřejněna. Platforma tak není pod žádnou přímou redakční kontrolou. Výjimkou ovšem jsou videa, která na platformu umístí sám poskytovatel. Za taková videa poskytovatel redakční odpovědnost nese a na taková videa se pak vztahují povinnosti podle zákona o AVMSnV.

Umísťovatelé videí na platformu jsou zákonem označováni jako uživatelé. Diváci zveřejněných videí pak jako koncoví příjemci služby.

Kdy moje stránky naplňují znaky Služby platforem pro sdílení videonahrávek?

Pro zapsání do Seznamu služeb musejí internetové stránky splnit následující

Při vyhodnocování toho, zda je určitá internetová služba službou platforem, vychází z „hlavního účelu služby nebo hlavního účelu její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli“, což je formulace, která není příliš srozumitelná, je zákon doplněn o § 2 odst. 2, který zakotvuje:

Splnění podmínky zásadní funkce podle odstavce 1 písm. a) se posuzuje podle pokynů vydaných Evropskou komisí, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) zveřejní na svých internetových stránkách ve znění publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie. Jinými slovy, podmínka tzv. zásadní funkce je podrobně vysvětlena v pokynech samostatně vydaných Evropskou komisí.

Na základě definice lze služby platforem pro sdílení videonahrávek rozlišit podle těchto tří kritérií:

  • služby, jejichž hlavním účelem je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo obojího široké veřejnosti;
  • služby širší povahy, které kromě jiných prvků nabízejí oddělitelnou část, jejímž hlavním účelem je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo obojího široké veřejnosti;
  • služby, jejichž zásadní funkcí je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo obojího široké veřejnosti.

Je třeba uvést, že výše zmíněná kritéria se nemusí nutně vzájemně vylučovat. Zejména služby s oddělitelnou částí, která by podle kritéria hlavního účelu (kategorie 2) mohla tvořit platformu pro sdílení videonahrávek, by se na základě kritéria zásadní funkce (kategorie 3) mohly současně jako celek považovat za platformu pro sdílení videonahrávek.

Předmětem evidence nesmí být takový audiovizuální obsah, který je pouze doplňkovým prvkem nebo menší částí činností dotčené služby. Audiovizuální obsah by měl být považován za doplňkový prvek činností služby, jestliže je u základní činnosti nebo funkce poskytované dotčenou platformou výhradně dodatečným.

To by mohl být například případ videí, která byla nahrána výhradně za účelem podpory ekonomických transakcí, jako jsou videa představující konkrétní zboží nebo služby za účelem možného či skutečného prodeje (to může zahrnovat například platformy elektronického obchodování obsahující videa uživatelů, která ukazují produkt během používání).

Audiovizuální obsah je možné považovat za „menší část“ činnosti služby, kdykoliv se na základě kvantitativních anebo kvalitativních faktorů zdá, že v celkové ekonomice služby hraje nevýznamnou roli. Z kvantitativního hlediska může například skutečnost, že se na platformě nachází významné množství videí, naznačovat, že audiovizuální obsah není menší částí služby

Bez ohledu na kvantitativní faktory je zároveň možné, že videa netvoří menší část služby platformy, pokud významným způsobem přispívají k atraktivitě, funkčnosti nebo úspěchu samotné služby na trhu. To lze odvodit z celé řady prvků, například ze skutečnosti, že uživatelé konzumují významné množství videí nebo pořadů nebo že platformy do audiovizuálního obsahu investují či jej zdůrazňují.

Vnitrostátní orgány dozoru by dle Komise měly provést celkovou analýzu služby a zohlednit kvalitativní a/nebo kvantitativní ukazatele, aby určily, zda je poskytovaný audiovizuální obsah pouze doplňkovým prvkem nebo menší částí činností služby.

Při posuzování konkrétní služby by měla být zvláštní pozornost věnována tomu, zda je audiovizuální obsah klíčový pro komerční úspěch služby nebo její pozici na trhu. Požadavek zásadní funkce by však v žádném případě neměl být vykládán jako požadavek toho, aby byl audiovizuální obsah dostupný na platformě natolik obchodně významný, že by služba v případě jeho nepřítomnosti nebyla schopná fungovat nebo by nemohla být nadále na trhu poskytována.

Takový úzký výklad by nezaručil vhodnou úroveň ochrany uživatelů a nezletilých osob v situacích, kdy konzumují audiovizuální obsah na řadě oblíbených platforem, jako jsou určité služby sociálních médií, a proto by nebyl v souladu s cílem Směrnice.

Toto je obecný popis. O každé konkrétní službě rozhoduje Rada jako kolektivní orgán.

Existuje nějaký metodický pokyn?

Zásadním metodickým pokynem je Sdělení EK – Pokyny k praktickému uplatňování kritéria zásadní funkce v definici „služby platformy pro sdílení videonahrávek“ podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2020/C 223/02), který je umístěn pod tímto odkazem.

Pokud Rada stránky zapíše jako Služby platforem pro sdílení videonahrávek, co musím dodržovat?

Poskytovatel je povinen dodržovat povinnosti dle zákona č. 242/2022Sb. Jejich příkladný výčet uvádíme, a to z důvodu předejití nežádoucích nejasností, které následně mohou vést k sankcionování poskytovatele.

Regulace Směrnice ve vztahu k obsahu nabízenému na platformách pro sdílení videonahrávek jejich uživateli vychází ze skutečnosti, že tento typ obsahu nemůže poskytovatel platformy jakkoli kontrolovat nebo schvalovat před jeho umístěním na platformu.

Tito poskytovatelé služeb však zpravidla určují uspořádání tohoto obsahu (pořadů, videí vytvořených uživateli a audiovizuálních obchodních sdělení), mimo jiné za využití automatických prostředků nebo algoritmů, a je proto třeba zavázat je k přijetí vhodných opatření na ochranu nezletilých osob před obsahem, který může narušit jejich vývoj, stejně jako na ochranu široké veřejnosti před obsahem, který podněcuje k násilí či nenávisti namířeným proti skupině nebo členu skupiny z některého z důvodů uvedených v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, nebo jehož šíření je trestným činem.

Zákon tedy ve smyslu výše uvedeného požaduje, aby přijali zákonem specifikovaná opatření.

Jejich cílem je ochrana nezletilých osob před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj (takový obsah nesmí být dostupný tak, aby nezletilé osoby měly možnost jej za běžných okolností vidět nebo slyšet, přičemž opatření k ochraně mohou zahrnovat zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření), dále ochrana široké veřejnosti před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními obsahujícími podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo jednotlivci ze zákonem specifikovaných důvodu, a konečně ochrana široké veřejnosti před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními s obsahem, jehož šíření je trestným činem (zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, trestné činy týkající se dětské pornografie a trestné činy související s rasismem a xenofobií). Rada pak bude dohlížet pouze na to, zda poskytovatel platformy přiměřená opatření k ochraně těchto zájmů přijal, a nebude nijak hodnotit obsah umístěný na platformě pro sdílení videonahrávek.

Výslovně je zakázáno, aby bylo na platformě pro sdílení videonahrávek umístěno obchodní sdělení týkající se cigaret a dalších tabákových výrobků nebo elektronických cigaret a náhradních náplní do nich a obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků a léčebných postupů, které jsou v ČR dostupné pouze na lékařský předpis. Zvláštní úprava je věnována obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.

Zákon stanoví povinnost poskytovatele platformy neprodleně jasně informovat všechny uživatele platformy o skutečnosti, že konkrétní videonahrávka obsahuje obchodní sdělení (pokud mu takovou informace poskytne uživatel, který videonahrávku na platformu umístí, nebo dozví-li se o tom jiným způsobem).

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek je dále povinen Radě písemně oznámit změnu údajů a přerušení nebo ukončení poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů nebo k přerušení nebo ukončení poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek.

Uvedené povinnosti jsou orientační. Povinnosti provozovatele stránek jsou přesně definovány v již zmiňovaném zákonu č. 242/2022 Sb., viz platné znění zákona.

Co musím udělat a kolik to stojí?

Pokud se Vám zdá, že se obsah Vašich stránek blíží výše uvedenému popisu, doporučujeme stáhnout formulář, vyplnit jej a zaslat Radě. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku, nic tedy nestojí.