Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Rozdílné kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a plní úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb., o vysílání.

Tento zákon se zabývá oblastmi, jako jsou např. ochrana dětí a mladistvých, dohled na objektivitu a vyváženost ve vysílání, a rovněž dohled nad reklamou; zde Rada hodnotí, zda nedošlo např. k odvysílání skryté či neoddělené reklamy apod.

Rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací ve vysílání, dbá na obsahovou nezávislost, kontroluje dodržování právních předpisů a licenčních podmínek. Sleduje dodržování zákona o regulaci reklamy, uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání. Dále Rada vykonává řadu další činností vyplývajících ze zákona č. 231/ 2001 Sb. (viz Působnost Rady)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nevykonává dohled nad Českou televizí a Českým rozhlasem nad rámec povinností, jež jí stanovuje zákon o vysílání. Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Rada nemá pravomoc zasahovat do dramaturgického plánu provozovatele

Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT. Nejedná se o správní orgán.

Do působnosti Rady České televize mj. náleží: jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize, předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 odst. 8), rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje. Rada ČT předkládá Poslanecké sněmovně (které je ze své činnosti odpovědna) výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Obdobně pak i Rada Českého rozhlasu ve vztahu k Českému rozhlasu.