Objektivita a vyváženost
Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání posuzuje objektivitu a vyváženost pořadů?

Tuto oblast upravují následující ustanovení zákona o vysílání:

Dle § 31 odst. 1 má provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

Dle § 31 odst. 2 poskytuje provozovatel vysílání objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Dle § 31 odst. 3 je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Rada odvysílané pořady pravidelně monitoruje a hodnotí dodržování povinnosti provozovatele vysílání poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech.

Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kontroluje objektivitu předvolebního vysílání?

V čase předcházejícím volbám je tradičně prováděn monitoring předvolebního vysílání vybraných televizních a rozhlasových programů.

Obecně lze říci, že Rada pečlivě monitoruje v předvolebních obdobích vysílání zpravodajských a zpravodajsko-publicistických pořadů, jak lze ostatně doložit mj. i rozsáhlými analýzami vysílání zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, které jsou zveřejňované na webových stránkách Rady.

Mají provozovatelé vysílání povinnost poskytovat vyváženou nabídku pro všechny společenské skupiny?

Dle § 31 odst. 4 je provozovatel vysílání ze zákona povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině. Provozovatelem ze zákona se míní Česká televize a Český rozhlas.