Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Občanskosprávní spory

Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postupuje v případě občanskoprávních sporů?

Rada nemůže z hlediska své kompetence řešit občanskoprávní spory, k tomu je kompetentní pouze soud. Dle judikátu Městského soudu v Praze nemůže postih podle zákona o vysílání, tedy postih provozovatele vysílání z hlediska veřejné moci, nahrazovat uplatnění soukromoprávních prostředků. Pokud by tedy osoby, o nichž bylo referováno negativně, měly za to, že byla zkrácena jejich práva, musí se obrátit na obecné soudy za účelem ochrany těchto práv.