Otázky, které nespadají do kompetence Rady
Dramaturgie

Může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zasahovat do skladby pořadů, dramaturgie apod.?

Rada nevykonává dohled nad provozovateli nad rámec povinností, jež jí stanovuje výše uvedený zákon, tj. Rada nemá pravomoci zasahovat do dramaturgického plánu provozovatele a přikázat odvysílání nějakého pořadu, eventuelně nařídit, jakou podobu má tento pořad mít; Rada tak v žádném případě nemůže jakkoli ovlivňovat vysílání nějakými svými „doporučeními“.

Dle § 31 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. má provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

Dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., stanovujícího základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání, je provozovatel vysílání povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů.