Audiovizuální mediální služby na vyžádání
Co je audiovizuální mediální služba na vyžádání?

Audiovizuální mediální službou na vyžádání se dle zákona rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání. Naopak za audiovizuální mediální službu na vyžádání se nepovažuje služba, která nemá povahu činnosti především hospodářské nebo která nesoutěží s televizním vysílání, která není určena k příjmu veřejností, jejímž hlavním účelem není poskytování pořadů, nebo ta kterou nemůže přímo nebo nepřímo přijímat veřejnost v žádném členském státě Evropské unie prostřednictvím zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci audiovizuální mediální služby na vyžádání, které je dostupné v obchodní síti.

Kdy jsou tedy moje stránky audiovizuální mediální službou na vyžádání?

Pro zapsání do Evidence audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání musejí internetové stránky splnit ze zákona pět podmínek:

  • Hlavním cílem služby musí být nabídka video pořadů veřejnosti (tj. okruh jejích potenciálních uživatelů není předem stanoven; zpoplatnění služby či nutná registrace, kterou může provést kdokoliv, tedy veřejnému přístupu nijak nebrání). Pořadem se míní pohyblivá obrazová sekvence, jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání. Služba je tedy schopná soutěžit s televizním vysíláním.
  • Poskytovatel musí mít rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání (redakční odpovědnost).
  • Součástí služby musí být katalog pořadů (viz. otázka „Co je katalog pořadů?“).
  • Služba musí mít povahu činnosti především hospodářské (činnost, jejichž výkon vede či by měl vést k dosažení určitého finančního nebo obdobného prospěchu, nikoliv nutně pouze zisku) a jejím poskytovatelem musí být podnikající fyzická nebo právnická osoba.
  • Služba musí být poskytována subjektem v české jurisdikci (subjekt má sídlo nebo místo podnikání v České republice a podstatná část jeho zaměstnanců zajišťujících poskytování služby působí v ČR).

Toto je obecný popis. O každé konkrétní službě rozhoduje Rada jako kolektivní orgán.

Co je to katalog pořadů?

Katalogem pořadů se rozumí uspořádání jednotlivých pořadů do kategorií podle obsahových kritérií, typicky podle žánrů, ale například i názvu cyklického pořadu; pouhá databáze pořadů (např. jejich řazení jen podle data premiéry nebo jen podle abecedy) tyto znaky nesplňuje. Další podrobnosti se lze též dočíst ve stanovisku Rady ze dne 3. srpna 2010.

Mohu na svoje internetové stránky vkládat videa?

Ano. Je však nutné pamatovat na to, zda se tím Vaše veřejně přístupné internetové stránky nestávají alternativou televizního vysílání. Jinými slovy, zda dané video není pořadem (jeho podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání) a zda Vaše stránky zároveň neobsahují katalog takových pořadů (viz. otázka „Co je katalog pořadů?“). Pak by se mohlo jednat o audiovizuální mediální službu na vyžádání (zák. č. 132/2010 Sb.).

Pokud Rada stránky zapíše jako službu, co musím dodržovat?

Poskytovatel je povinen dodržovat povinnosti dle zákona č. 132/2010 Sb. Jejich příkladný výčet uvádíme, a to z důvodu předejití nežádoucích nejasností, které následně mohou vést k sankcionování poskytovatele.

Jakožto poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání máte povinnost umožnit jejím příjemcům snadný, přímý a trvalý přístup k základním údajům o sobě (název nebo jméno, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresa sídla v případě právnické osoby či bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny), dále pak k údajům, které příjemcům umožní rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Vámi (poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, popřípadě i adresa pro doručování elektronické pošty) a konečně i k informaci, že orgánem dozoru nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada.

Pokud v rámci služby nabízíte obsah, který by mohl narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako je pornografie nebo hrubé samoúčelné násilí, musíte zajistit volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, neměly tyto osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k pořadu. Dále musíte poskytnout k takovým pořadům dostatečné informace o obsahu potenciálně závadném pro nezletilé osoby, který se v těchto pořadech vyskytuje, a to tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

Poskytovatel služby je povinen označovat reklamu a umístění produktu.

Jako poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání jste rovněž povinni tam, kde je to účelné, poskytnout k pořadu otevřené nebo skryté titulky nebo tlumočení do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a audiopopis pro osoby se zrakovým postižením, máte-li je k dispozici, nebo jinak zajistit, aby některé pořady poskytované v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání byly přístupné osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením. Po projednání s organizacemi sídlícími v České republice sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením musíte zpracovávat tzv. Akční plán zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením, jímž se zavazujete oproti bezprostředně předcházejícímu hodnocenému období navýšit celkový podíl pořadů zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením prostřednictvím přiměřených opatření. Akční plán se zpracovává v členění podle jednotlivých služeb a jednotlivých běžných roků od 1. července do 30. června.

Poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je mimo jiné povinen, dle § 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb., Radě písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně evidovaných údajů nebo k přerušení nebo ukončení poskytování této služby došlo.

Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je také povinen vyhradit alespoň 30 % z celkového počtu pořadů nabízených v katalogu pořadů své služby evropským dílům a zajistit jejich zvýraznění. Do celkového počtu pořadů, z něhož se určuje podíl evropských děl, se nezapočítávají zpravodajské pořady, záznamy sportovních událostí a soutěžní pořady. Tato povinnost se ovšem nevztahuje na poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání s nízkým obratem a na poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání, která vykazuje nízkou sledovanost. Uvedené povinnosti se rovněž nevztahují na služby nebo pořady, u nichž by vzhledem k jejich povaze nebo tematickému zaměření bylo jejich plnění neproveditelné nebo neodůvodněné.

Podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. je Rada povinna v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti zveřejňovat rovněž informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a služeb platforem pro sdílení videonahrávek a samoregulačních orgánů. Je tedy povinností poskytovatele, s ohledem na možnou sankci, takovéto sdělení poskytnout, přičemž není povinností poskytovatele opatření týkající se mediální gramotnosti v rámci výkonu své činnosti přijímat, či provádět.

Uvedené údaje jsou orientační. Povinnosti provozovatele stránek jsou přesně definovány v již zmiňovaném zákonu č. 132/2010 Sb., v § 6 - § 10. Platné znění zákona je k dispozici na stránkách Rady.

Co musím udělat a kolik to stojí?

Pokud se Vám zdá, že se obsah Vašich stránek blíží výše uvedenému popisu, doporučujeme stáhnout formulář, vyplnit jej a zaslat Radě. Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku, nic tedy nestojí.