Obvyklé postupy (èinnosti) správního úøadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pøi vyøizování žádostí, návrhù a jiných dožádání veøejnosti
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala - na základì usnesení vlády è. 237 ze dne 17. bøezna 2004 o Postupu a hlavních smìrech reformy a modernizace ústøední státní správy - Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS, spadajících do její pùsobnosti.

Kromì nejèastìji používaných postupù identifikovala Rada i situace, které do pùsobnosti Rady nepatøí. Výèet a struèný popis tìchto situací usnadòuje veøejnosti orientaci v mediální problematice a zkracuje dobu potøebnou k uspokojení jejích požadavkù.

Seznam obvyklých postupù podle standardu ISVS
Identifikaèní èíslo návoduNázev postupuInformace
RRTV1Žádost o poskytnutí informace Základní
Rozšíøené
Kompletní
RRTV2Zájem o provozování analogového rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů Základní
Rozšíøené
Kompletní
RRTV3Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce pořadu nebo programu Základní
Rozšíøené
Kompletní
RRTV4Oprávnění k provozování digitálního televizního nebo rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů (DVB-T), družic, kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů – licenční řízení Základní
Rozšíøené
Kompletní
RRTV5Oprávnění k provozování převzatého rozhlasového nebo televizního převzatého vysílání – registrace Základní
Rozšíøené
Kompletní