Kontaktní výbor Směrnice AVMS

Kontaktní výbor byl ustanoven na základě Směrnice o televizi bez hranic v roce 1997. V mírně pozměněné podobě funguje v současnosti na základě Směrnice o audiovizuálních mediálních službách 2010/13/EU (Směrnice o AVMS).

Složení a činnost Kontaktního výboru upravuje kapitola X, článek 29 Směrnice o AVMS:

 1. Při Komisi se zřizuje kontaktní výbor. Skládá se ze zástupců příslušných orgánů členských států. Předsedá mu zástupce Komise a schází se z podnětu předsedy nebo na žádost delegace členského státu.
 2. Kontaktní výbor má tyto úkoly:
  1. usnadňovat účinné provádění této směrnice prostřednictvím pravidelných konzultací o veškerých praktických otázkách vyplývajících z jejího uplatňování, zejména článku 2, a o dalších tématech, o kterých je užitečné diskutovat;
  2. zaujímat z vlastního podnětu nebo na žádost Komise stanoviska k uplatňování této směrnice členskými státy;
  3. být místem pro výměnu názorů o tématech, jež jsou obsažena ve zprávách, které členské státy podávají podle čl. 16 odst. 3 a o jejich metodologii;
  4. diskutovat o výsledcích pravidelných konzultací, které se konají mezi Komisí a zástupci sdružení subjektů televizního vysílání, výrobců, spotřebitelů, poskytovatelů služeb, odborů a uměleckých sdružení;
  5. napomáhat výměně informací mezi členskými státy a Komisí o situaci a vývoji právní úpravy v oblasti audiovizuálních mediálních služeb, s ohledem na audiovizuální politiku Unie, a o příslušném vývoji v technické oblasti;
  6. prozkoumávat vývoj v odvětví, u kterého se výměna názorů může jevit jako přínosná.

Zástupce RRTV se pravidelně účastí jednání Kontaktního výboru, spolu se zástupci českého ministerstva kultury. Kontaktní výbor se v posledním období zabýval revizí Směrnice o audiovizuálních mediálních službách a nyní se bude důsledně a dlouhodobě zabývat její implementací a prováděním v členských státech.