Sazebník správních poplatků vztahujících se k provozování vysílání
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění

Položka 67 přílohy
 • a) Přijetí žádosti
  1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání - Kč 90 000
  2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání - Kč 90 000
  3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání - Kč 50 000
 • b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání - Kč 25 000
 • c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání - Kč 90 000
 • d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
  1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání - Kč 20 000
  2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání - Kč 5 000
  3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání - Kč 20 000
Předmětem poplatku není
 1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
 2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.
§ 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, ani po následující výzvě Rady ve stanovené lhůtě, zahájené řízení se zastaví.

Pro jednoznačnou identifikaci platby prosíme žadatele, aby používali vygenerovaný variabilní symbol zde.